ОФЕРТА

Оферта

Договір – публічна оферта

Автор дидактичних посібників ФОП Олена Володимирівна Білик., засновниця Видавництва Anelok та інтернет – сайту https://anelok.in.ua/, надалі «Автор», з одного боку, та користувач мережі Інтернет, що називається надалі «Користувач », з іншого боку, спільно названі «Сторони», уклали цю угоду, далі «Договір».

Договір  є публічною офертою (пропозицією) на адресу необмеженої кількості осіб, користувачів мережі Інтернет.

Повним та беззастережним акцептом (прийняттям) Договору є підтвердження Користувачем своєї згоди з умовами Договору або здійснення ним добровільної винагороди Автору за використання продуктів інтелектуальної діяльності.

Терміни, що використовуються в договорі:

1.1. Користувач мережі Інтернет, який прийняв умови Договору, перебуваючи на Сайті Автора, який здійснив внесення винагороди за Використання Матеріалів в особистих цілях та завантажив матеріали Сайту.

1.2. Матеріали: розвиваючі ігри, дидактичні посібники різного роду, демонстраційні матеріали, тематичні набори, лепбуки, лепбокси, спічбуки представлені в електронному вигляді на Сайті Автора, призначені для самостійного скачування та роздрукування.

1.3. Каталог – сукупність матеріалів.

1.4. Логін та Пароль — два унікальні набори символів, що ідентифікують Користувача, що дозволяють Користувачеві здійснювати доступ до Контенту Сайту.

1.5. Сайт Автора – інформаційний сайт у мережі Інтернет, що належить Автору, розташований за адресою: https://anelok.in.ua/

1.6. Використання та відкриття Користувачем Матеріалів через браузер, скачування їх та роздруківка.

Предмет договору

2.1. Автор надає можливість Користувачеві після виплати винагороди Автору відкривати через браузер і завантажувати Матеріали, представлені в каталозі та використовувати виключно в особистій роботі з дітьми, без права пересилати, продавати, розповсюджувати матеріали будь-яким способом.

Обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Автора

3.1.1. Надавати Користувачеві можливість Використання Матеріалів не пізніше 24 годин з моменту підтвердження внесення оплати та ідентифікації Користувача як платника здійсненої винагороди.

3.1.2. Не розголошувати третім особам Логін та Пароль, адресу електронної пошти Користувача, а також інші відомості, отримані від Користувача під час реєстрації. Винятки становлять офіційні запити правових органів, поліції, а також звернення до судової інстанції за порушення правил користування матеріалами Сайту Автора: https://anelok.in.ua/

3.1.3. Повідомляти Користувача про зміни умов Договору та його Додатків шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Автора.

3.2. Обов’язки Користувача

3.2.1. При реєстрації на Сайті Автора, встановити Логін та Пароль.

3.2.2. Вносити винагороду за Використання Матеріалів згідно з п.4 Договору.

3.2.3. Забезпечувати конфіденційність Логіну та Паролю після реєстрації на Сайті Автора.

3.2.4. Користувач має право завантажити, роздрукувати Матеріали та використовувати завантажені Матеріали виключно в особистих цілях – для занять з дітьми вдома чи дитячому садку.

3.2.5. Покупець не має права:

передавати, або розсилати завантажені матеріали третім особам, як повністю, так і частково;

— відтворювати Матеріали, тобто виготовляти екземпляри Матеріалів або їх частин у будь-якій формі, якщо це відтворення має на меті подальше розповсюдження або комерційне використання;

— розповсюджувати та продавати роздруковані Матеріали Сайту Автора;

— доводити Матеріали до загальної інформації з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж;

— переробляти, змінювати, видаляти логотип Сайту Автора, адресу Сайту та пряму вказівку Автора «Тільки для особистого використання» або іншим чином порушувати цілісність Матеріалів Сайту.

Недотримання вимог п.3.2.5. є порушенням Законодавства про Авторське право.

3.2.6. Вся інформація, розміщена на Сайті Автора про порядок користування Каталогом, оплати Матеріалів та інші особливості виконання Договору є невід’ємною частиною Договору та є обов’язковою до виконання Покупцем.

Умови оплати

4.1. Покупець здійснює авансовий платіж у гривнях на умовах, зазначених на Сайті Автора.

4.2. Автор має право в односторонньому порядку змінювати чинні ціни шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Продавця. Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених матеріалів.

4.3 Оплата проводиться за допомогою Платіжної системи WayForPay

Відповідальність сторін

5.1. Покупець бере на себе повну відповідальність та ризики, пов’язані з використанням Каталогу.

5.2. Покупець повністю відповідає за використання третіми особами Логіна та Пароля.

5.3. Покупець повністю несе відповідальність за використання третіми особами інформації, що передається Автором на адресу електронної пошти, вказану Покупцем під час реєстрації.

5.4. Автор не несе відповідальності за будь-які витрати Покупця або прямі або непрямі збитки, які можуть бути завдані Покупцю внаслідок використання Каталогу.

5.5. Автор не несе відповідальності за якість доступу до Каталогу через Інтернет.

5.6. За жодних обставин Автор не несе відповідальності за використання третіми особами Логіна та Пароля Користувача.

5.6. Автор не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки, завдані Покупцеві внаслідок помилок передачі даних, збоїв/дефектів у роботі програмного забезпечення та/або обладнання, втрат та пошкоджень даних, помилок обробки або затримок у передачі даних та інших збоїв, що трапилися не з вини Автора.

5.7. Зважаючи на природу цифрових товарів – файл для завантаження, факт продажу є остаточним і скасуванню не підлягає! Це означає, що після доставки на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при оформленні замовлення листа від Автора, що містить посилання для скачування оплаченого матеріалу, НІЯКІ ПОВЕРНЕННЯ матеріалів АБО ПОВЕРНЕННЯ грошових коштів НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!

5.8. Автор не продає Покупцеві авторські права на зображення або символи. Покупець оплачує працю Автора, яка полягає у зборі зображень та перетворення їх у різні формати, оформленні матеріалів для ігор та занять. Авторські права на фотографії, символи та/або графічні зображення належать Автору.

5.9. Матеріали надаються тільки в цифровому вигляді, файл для скачування та самостійного роздрукування.

Термін дії договору

6.1. Договір набирає чинності з моменту надходження першого платежу від Покупця та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, а саме: пожежі, повені, урагану та землетрусу або наведення органами державної влади обмежень на діяльність будь-якої з Сторін, і якщо ці обставини Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

Інші умови

8.1. У випадку, якщо будь-яке положення або будь-яка частина положення Договору визнані недійсними або не мають юридичної сили, решта положень та частин положень Договору залишаються у повній силі та дії.

8.2. Усі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

8.3. У всьому іншому Сторони домовилися керуватися чинним законодавством України.

8.4. Продавець має право вносити зміни до Договіру з обов’язковим розміщенням відповідної інформації на Сайті Автора.

8.5. З усіх питань Покупець має право звернутися до Служби підтримки Автора за адресою електронної пошти: anelok.belik@gmail.com

Вирішення суперечок

9.1. Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, вирішуються шляхом дотримання досудового (претензійного) порядку. Термін розгляду Автором претензії 7 (сім) календарних днів із моменту її отримання від Покупця.

9.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, ці суперечки та розбіжності вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного Законодавства України.

Повідомлення про конфіденційність

10.1 Згода Користувача на надання персональної інформації визначається згодою з цією публічною офертою, що відбувається автоматично на початку користування Покупцем будь-якими послугами Автора.

10.2 Для надання послуг Автор збирає та зберігає лише необхідні персональні дані користувача. Автор може використовувати персональні дані користувача для його ідентифікації, уточнення даних платежу, надання персоналізованих сервісів, зворотного зв’язку з Покупцем, обробки заявок та запитів, виконання статистичних обчислень та покращення якості послуг, що надаються Покупцю.

10.3. Автор має право передати персональну інформацію користувача третім особам лише у випадках, якщо Покупець висловив свою згоду на такі дії, передача необхідна для надання послуги Покупцю, передача передбачена Законодавством.

Умови інформаційної політики Сайту

11.1 При оформленні замовлення на Сайті, вказання адреси електронної пошти та завантаженні Матеріалів, Користувач автоматично

дає згоду на отримання інформаційних повідомлень від Сайту Анелок!

Білик О.В.

+380980234684

X