Публікації

Ділова гра для педагогів Презентація інноваційних майстерень

Ділова гра для педагогів Презентація інноваційних майстерень

Ділова гра для педагогів Презентація інноваційних майстерень – Всеукраїнський портал Анелок Ігри для друку

Конспект семінару-практикуму на тему:

“Впровадження сучасних інноваційних технологій  в організацію освітньо-виховного процесу ДНЗ”

Підготувала вихователь-методист ДНЗ №7 м. Світловодська Кіровоградської області

Соколова Тетяна Іванівна

Форма проведення: ділова гра “Презентація інноваційних майстерень”.

Мета гри: виявити, конкретизувати й узагальнити знання педагогів з проблеми використання сучасних інноваційних технологій в організацію освітньо-виховного процесу ДНЗ; вправляти в умінні аналізувати проблему і доходити спільної думки; розвивати творчу активність, нестандартність мислення.

Попередня робота: добір і вивчення методичної літератури; складання плану ділової гри; оформлення виставки методичної літератури; консультації для вихователів щодо підготовки до ділової гри; виготовлення таблиць, схем, карт, дидактичного матеріалу, розробка рекомендацій; формування робочих груп.

Ролі у грі: вихователь-методист ознайомлює з правилами гри, стежить за регламентом, узагальнює думки, відповіді, матеріал, наданий робочою групою, підсумовує результати виконання завдань та ділової гри загалом.

Правила гри:

  1. Вихователь-методист пропонує низку завдань. Над кожним завданням робочі групи працюють певний час.
  2. Під час виступів слід слухати інших, чітко висловлювати свої думки, виробляти компромісне рішення, брати активну участь у грі.

Хід гри

Вихователь-методист: Шановні колеги, запрошую вас взяти участь у діловій грі. Для цього потрібні бажання працювати та хороший настрій.

Розпочинаючи ділову гру “Презентація творчих майстерень”, ставимо такі завдання:

  • узагальнити знання педагогів з проблеми впровадження сучасних інноваційних технологій в організацію освітньо-виховного процесу ДНЗ;
  • формувати вміння аналізувати проблему і творчо розв’язувати її; застосовувати різноманітні  методи і прийоми у вирішенні поставлених завдань; впроваджувати у педагогічну практику інтегративний підхід;
  • формувати навички використання ефективної  групової взаємодії під час проведення ділової гри;
  • розвивати креативне мислення, бажання самовдосконалюватися;
  • максимально стимулювати активність учасників, що виявляється в постановці перед ними проблемних завдань.

Правила роботи в майстернях:

  1. Усі беруть участь у тому, що відбувається.
  2. Доброзичливе ставлення слухачів один до одного.
  3. Змістовність та чіткість висловлювань.

 

Розвиток дошкільного навчального закладу неможливий без нових ідей, підходів, моделей, педагогічних технологій. Впровадження інтерактивних технологій значно гармонізує відносини на рівнях: адміністратор – вихователь, вихователь – вихователь, вихователь – дитина. Організовуючи освітній процес та взаємодію з вихованцями, педагог має досконало володіти фаховими методиками, знати вікові психологічні особливості дітей, уміти аналізувати проблеми і на основі цього аналізу вносити корективи в педагогічний процес, досягати запланованих результатів. Інтерактивні методи навчання мають сприяти підвищенню компетентності педагогів, вивченню, апробації та активному використанню сучасних освітніх технологій, формувати прагнення до самоосвіти, саморозвитку, допомагають усім учасникам педагогічної взаємодії усвідомлювати свої професійні можливості й свою професійну цінність.

Вихователь-методист: Тож запрошую вас до інноваційних майстерень мовників, логіків, дослідників, музикантів, акторів.

1 ЗАВДАННЯ “ЗНАЙОМСТВО”

Кожна майстерня має представити себе в короткому резюме й емблемі.

Вихователь-методист: Члени майстерень справді проявили неабияку винахідливість, художні та поетичні здібності. А тепер від творчості перейдемо до педагогічних і психологічних понять.

2 ЗАВДАННЯ “ПЕДАГОГІЧНИЙ ГЛОСАРІЙ”

Кожна майстерня отримує конверт з трьома поняттями, до яких на протязі 3 хвилин  складають  визначення.

Глосарій

Активність – прагнення дитини підтримувати життєво важливі зв’язки з навколишнім світом та перетворювати його.

Враження – чуттєві образи з яскраво вираженим емоційним забарвленням.

Здібності – психічні властивості, які ґрунтуються на природних задатках і є передумовою успішного виконання людиною певних видів діяльності, засвоєння нею знань, умінь і навичок.

Інтеграція – об’єднання в ціле певних частин, окремих компонентів, що супроводжуються ускладненням і зміцненням зв’язків та відношень між ними.

Креативність – творчі можливості людини, які виявляються в мисленні, почуттях, спілкуванні, діяльності, характеризують особистість загалом.

Обдарованість – високий рівень розвитку здібностей.

Творчість – притаманна лише людині діяльність, що породжує якісно нове, відмінне, неповторне, оригінальне, унікальне.

Творча уява – вид уяви, який передбачає створення оригінального продукту.

Імпровізація – особливий спосіб художньої творчості: творення в процесі виконання без попередньої підготовки, вільне фантазування на певну тему.

Мовленнєва компетенція – це вміння на практиці доречно користуватися мовою (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання), використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби.

Виховання – це процес цілеспрямованого систематичного формування особистості у відповідності з діючими в суспільстві нормативними моделями.

Оптимізація педагогічного процесу – це логічна послідовність дій вихователя для вибраного сценарію освітньо-виховного процесу.

Аналіз – метод дослідження, що полягає в мовленнєвому або практичному розчленуванні цілого на складові.

Педагогічна інновація – таке нововведення, яке розробляється і проводиться не органами влади, працівниками і організаціями системи освіти.

Педагог-новатор – людина прогресивна, яка відчуває нові життєві тенденції, тримає руку на пульсі часу, добре орієнтується у пріоритетах сучасності, спрямована на майбутнє, не  формаліст, а ставиться до своєї роботи як до мистецтва, що робить змістовним його життя, дає задоволення і радість, надихає на подальші відкриття.

Інновація – це постійний пошук та впровадження нових, максимально ефективних інноваційних педагогічних технологій, результатом яких має бути формування творчої особистості, яка вміє долати труднощі.

3 ЗАВДАННЯ “МОРСЬКИЙ БІЙ”

Вихователь-методист: В кожній комбінації із букв і цифр зашифровані види педагогічних технологій. Ви повинні обрати якусь комбінацію за бажанням.

вихователь-методист озвучує відповідне до названої комбінації запитання. Коли називається правильне слово-відповідь, його розміщують у кросворді.

Е1-Е10 – Тема сьогоднішнього семінару “Інноваційна… (Технологія).

М1-М6  – Які здібності розвиває Л.Шульга у своїй системі занять із малювання? (Творчі).

Б2-Ж2 – Хто розробив технологію раннього та інтенсивного навчання грамоти? (Зайцев).

Г4-Н4 – Назвіть італійського вченого-гуманіста, що розробив теорію індивідуального виховання (Монтессорі).

К3-К15 – Які вправи сприяють розвитку дрібної моторики? (Сенсомоторні).

А5-К5 – Закінчіть речення: “Її педагогічну технологію становить спеціальна система виховання та навчання, в якій провідну роль відіграє підготовлене навколишнє… (Середовище).

В7-В12 – Що, за системою Зайцева, допомагає дітям з 2-х років навчитися читати? (Кубики).

Б8-Ж8 – Хто розробив систему розвитку творчих здібностей дошкільників? (Шульга).

К11-М11 – На скільки етапів поділяє Зайцев процес навчання читання? (Три).

Е13-Н13 – Центральне місце серед багатьох технологій М.Монтессорі посідає спеціальний так званий “Монтессорі-….” (Матеріал).

Вихователь-методист: Ви добре справилися з цим завданням. Та хотілося б дізнатися, чи так же добре ви орієнтуєтеся в освітніх лініях освітньої Програми для дітей від 2 до 7 років “Дитина”, яка побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України (нова редакція). А допоможе нам  у цьому наступне завдання.

3 ЗАВДАННЯ “ЕРУДИТ”

Кожна група прослуховує один куплет пісні. Представник від групи має пояснити, які  освітні лінії  програми поєднуються в цьому куплеті, виходячи зі змісту.

Вихователь-методист: учасники гри показали групові знання професійної термінології та знання освітньої освітніх ліній освітньої програми “Дитина”.

Хочу зосередити увагу, що наш час потребує педагога-новатора, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, винаходити щось корисне, замінювати віджите новим. Із звичайного транслятора інформації педагог має перетворитися на реформатора всього життя дитини, “соціального архітектора”. Але необхідні правильні співвідношення всякого впливу на дитину. Врахування вікових особливостей допомагає встановити, які саме форми, методи, засоби особливо ефективні на тому чи іншому етапі впровадження новітніх технологій. Проаналізувати нам цю проблему допоможе наступне завдання.

4 ЗАВДАННЯ “ЗАПОВНЕННЯ ЛИСТА МЕТИ”

Кожна майстерня отримує аркуш із намальованим будиночком, на даху якого зазначено мету, яку педагоги мають досягти у процесі виховання. На стіні учасники пишуть завдання, вирішивши які, на їхню думку, можна досягти поставленої мети. На стежці, що веде до будинку, записують методи, способи вирішення цих завдань. Паркан-перешкода, яка заважає досягти окресленої мети.

Лист мети 1. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників.

Лист мети 2. Розвиток мовленнєвої активності дошкільників.

Лист мети 3. Художньо-естетичний розвиток дошкільників.

Лист мети 4. Соціально-екологічний розвиток дошкільників.

Вихователь-методист: Із того, як добре  ви виконали це завдання, я із задоволенням хочу відзначити, що серед вас чимало творчих педагогів. Ви дивитесь на освітньо-виховний процес як на процес розширення можливостей компетентного вибору дитиною змісту, тривалості, партнерів, матеріалів для своїх занять і самі завжди у стані пошуку, що дозволяє досягти бажаної мети під час роботи в інноваційному режимі.

Сучасній освітній системі притаманна тенденція до інтеграції, що традиційно розуміють як синтез, об’єднання та взаємопроникнення елементів одного об’єкта в структуру іншого, у результаті чого з’являється принципово новий об’єкт зі  своїми особливостями організації. Стрижневим в інтегрованому занятті є тема-образ, який розкривається через різні види діяльності. Щоб довести це твердження, пропоную майстерням побудувати модель інтегрованого заняття.

5 ЗАВДАННЯ “МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ”

Кожна майстерня отримує аркуш з темою (напрямком) заняття. Впродовж 10 хвилин учасники моделюють заняття. Пріоритетність заняття має відповідати напрямку майстерні.

Вихователь-методист: Представлені моделі наочно демонструють інтеграцію кількох видів діяльності на занятті, яка допомагає ефективніше спрямувати дитячу освітню діяльність.

Члени майстерень показали ґрунтовні теоретичні знання, уміння аналізувати проблему, а наступне випробування продемонструє, які  інноваційні (педагогічні) технології  педагоги використовують в своїй роботі.

6 ЗАВДАННЯ “ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧИХ ДОРОБОК”

Майстерні мають представити свої інноваційні технології і як вони їх використовують в різних видах діяльності під час навчально-виховного процесу.

Вихователь-методист: Вихователь – ключова фігура, яка здійснює вплив на формування особистості дитини. Творчі доробки доводять, що розвиток дитини залежить від того, як її виховують, як організовано виховання, в якому оточенні вона живе – монотонному, однотонному, стандартному чи різноманітному, насиченому, неординарному, змішаному. Інакше кажучи, правильно організоване дорослими середовище, у якому перебувають дошкільнята, варіативність і різноманітність змісту, методів і засобів навчання та виховання дітей сприяють розвиткові їх здібностей, формуванню творчої, інтелектуальної, креативної особистості, забезпечують емоційне благополуччя, відповідають їх інтересам та потребам. Слід наголосити на тому, що саме в дошкільному віці виникає перший схематичний обрис цілісного дитячого світогляду, образ світу та себе в ньому, і задача дорослого – допомогти дошкільнику жити власними силами, у злагоді з довкіллям й згоді із собою як активному суб’єкту життєдіяльності.

Хочу подякувати всім учасникам гри за продуктивну співпрацю.

Залишити відповідь

X